REGULAMIN KONKURSU SMAK POLSKIEGO DROBIU

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki przeprowadzenia Konkursu na najlepszy przepis z wykorzystaniem kurczaka.
 2. Organizatorem konkursu kulinarnego jest Krajowa Federacja Hodowców Drobiu i Producentów Jaj, z siedzibą w miejscowości Lubicz Górny, przy ul. Rzemieślniczej 4, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000388031 (dalej: „Organizator”).
 3. Realizatorem konkursu kulinarnego firma CREATE AND PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie; ul. Belgradzka 3/86, NIP: 9512479909, REGON: 38275534300000 (dalej: „Realizator”).
 4.  Konkurs jest finansowany z Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego.
 5. Zgłoszenia przepisów konkursowych należy przesyłać do dnia 31 maja 2023 r. wyłącznie na adres info@smakpolskiegodrobiu.pl
 6. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, będąca fanem oficjalnego fanpage „Smak Polskiego Drobiu ” na Facebook.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
  1. zapoznanie z regulaminem konkursu na stronie www.smakpolskiegodrobiu.pl
  2. spełnienie warunków podanych w §3 p.1
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz firm współpracujących ze Zleceniodawcą w ramach niniejszego konkursu. W konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).

§ 3 ZASADY KONKURSU I NAGRODY

 1. Przedmiotem konkursu jest przesłanie przepisu na potrawę z drobiu wraz ze zdjęciem w formacie jpg. na adres poczty elektronicznej: info@smakpolskiegodrobiu.pl
 2. Z pośród nadesłanych zgłoszeń, pięcioosobowe jury składające się z profesjonalnych Szefóa) Kuchni wybiorą 5 nagród głównych oraz 10 wyróżnień.
 3. Nagrodzone przepisy zastaną opublikowane na stronie www.smakpolskiegodrobiu.pl, na Facebooku „Smak Polskiego Drobiu” oraz na Instagramie @smakpolskiegodrobiu
 4. Nagrodami w Konkursie są:
  1. Garnki, rondle, patelnie – marki Fine Dine
  2. Noże kuchenne – marki Fine Dine
 5. Wszelkie  wątpliwości  dotyczące  zasad  Konkursu,  postanowień  jego  Regulaminu  i interpretacji rozstrzyga Organizator.
 6. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu 10 dni od zakończenia konkursu (tj. 10.06.2023 r.) na wskazany przez nich w trakcie konkursu adres e-mail.
 7. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w terminie 7  dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.:  imienia,  nazwiska,  adresu  poczty  elektronicznej,  numeru  tel. kontaktowego (w celu umówienia terminu i miejsca przekazania nagrody).
 2. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator i Realizator zastrzegają sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk zdjęć, filmików oraz informacji o zwycięzcach i uczestnikach konkursu bez odrębnego wynagrodzenia.
 2. Organizator i Realizator zastrzegają sobie prawo do zamieszczania informacji o potrawach konkursowych w swoich materiałach i kampaniach promocyjnych bez odrębnego wynagrodzenia.
 3. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje niniejszy regulamin ustala Realizator.
 4. Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 oraz art. 14 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), informujemy, że:
  - Administratorem danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym jest Ewa Pasztaleniec Stankiewicz  CREATE AND PRODUCTION, zwana dalej w zakresie niniejszego punktu: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: info@smakpolskiegodrobiu.pl
  - Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją konkursu.
  - Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. nie dłużej niż przez okres 5 lat od dnia zakończenia konkursu oraz ustania obowiązku wynikającego z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
  - Administrator udostępnia dane osobowe uczestników konkursu oraz opiekunów Organizatorowi konkursu.
  - Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  - Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
  - W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  - W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania
 5. Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 oraz art. 14 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), informujemy, że:
  - odrębnym administratorem danych osobowych jest Krajowa Federacja Hodowców Drobiu i Producentów Jaj, z siedzibą w miejscowości Lubicz Górny, przy ul. Rzemieślniczej 4, zwana dalej w zakresie niniejszego punktu: „Administratorem”.
  - Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją konkursu.
  - Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. nie dłużej niż przez okres 5 lat od dnia zakończenia konkursu oraz ustania obowiązku wynikającego z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
  - Administrator pozyskał dane osobowe od Realizatora konkursu kulinarnego.
  - Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  - Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
  - W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  - W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Wersja nr 1 – obowiązująca od dnia 01.12.2022r. 
 6. Realizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez telekomunikację, pocztę oraz inne osoby doręczające przesyłki. W szczególności Realizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, zgubienie czy nie dostarczenie w terminie przesyłki.
 7. Wybrane przez Realizatora Konkursu prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Konkursu.
 8. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody.